Results 3rd Nordic Open Wushu 2021


Traditional Wushu

Taolu Adult Category (18+ years)
  • Shaolin Quan – Aur
  • Jiu jie bian – Aur

Moderne Wushu

Taolu Adult Category (18+ years) – Optional Routines

  • Changquan – Aur
  • Jianshu – Aur

Premiul special

Taolu Adult Category (18+ years)
  • Cel mai bun atlet al competitiei